Metodologia de selecție GT

  • Home
  • Metodologia de selecție GT

Metodologia de selecție a grupului țintă

CUPRINS

Context 2

Grupul ţintă. 8

Identificarea grupului țintă. 10

Listă anexe. 15

Context

Recrutarea și selecția Grupului Țintă se desfășoară în cadrul Activității A1.2. Selectarea si mentinere grupului tinta ce va fi sprijinit in cadrul proiectului

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Potrivit rezultatelor unui studiu realizat la nivelul anului 2016 de către Directoratul General pentru Politici Interne din cadrul Parlamentului European, economia socială a crescut în număr și dimensiune în ultimele decenii în statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu tendințele globale înregistrate în acest domeniu. Cu toate acestea, diferențele în ceea ce privește statutul juridic și rolul jucat de către entitățile din economia socială din fiecare stat membru, precum și atenția relativ redusă care, până recent, a fost acordată acestui domeniu de către birourile naționale și transnaționale de statistică fac dificilă evaluarea dimensiunii economiei sociale în Uniunea Europeană, ca întreg. Aceste dificultăți se traduc, de asemenea, în evaluarea relativ dificilă a importanței economice a sectorului (în termeni de produs intern brut realizat de acest sector.

Datele disponibile în prezent arată că, în ansamblu, aproximativ 2 milioane de entități specifice economiei sociale la nivel european își desfășoară activitatea, reprezentând aproximativ 10-12% din totalul întreprinderilor din același cadru teritorial. Potrivit Comisiei Europene, entitățile din economia socială (entități agregate de cooperative, societăți mutuale, asociații și fundații) angajau la nivelul anului 2010 un număr de 14,5 milioane de persoane, reprezentând 6,5% din întreaga populație activă a Uniunii Europene. Evoluția acestui indicator este una pozitivă, având în vedere faptul că la nivelul anului 2002 aceste entități angajau doar 11 milioane de persoane. Trend-ul relevat indică creșterea importanței acestui tip de entitate economică în tot contextul macroeconomic european.

În timp ce sunt limitate la dimensiuni, aceste cifre relevă faptul că economia socială constituie un pilon esențial al modelului social european. Deși situația variază foarte mult între statele membre, entități ale economiei sociale sunt prezente în aproape toate sectoarele economice, cum ar fi: sectorul bancar, sectorul asigurărilor, agricultura, diverse servicii comerciale, servicii medicale și servicii sociale, etc. Există și noi extensii comune ale activității economice care răspund nevoilor colective în domenii suplimentare: mediul (adică agricultura ecologică, horticultura, prelucrarea produselor alimentare, serviciile ecologice și protecția mediului) în țări precum Republica Cehă, Malta și România; deservirea comunității (nevoile de interes general) în țări precum Marea Britanie, Germania și Olanda (de exemplu, locuințe, transport și energie); activități culturale, sportive și de agrement (de exemplu, arte, meșteșuguri, muzică și, din ce în ce mai mult, turism) în Croația, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Malta și Suedia.

Din perspectiva Politicii de Coeziune, în confirmitate cu cel de-al șaptelea raport de coeziune (publicat în luna octombrie 2017), economia socială reprezintă un pilon important în contextul necesității de reducere a disparităților sociale dintre și în cadrul statelor membre și a regiunilor acestora. Fondul Social European sprijină activ instituția întreprinderilor sociale ca o sursă de locuri de muncă, în special pentru grupurile de oameni care au dificultăți în obținerea unui loc de muncă: tineri șomeri pe termen lung, persoane cu handicap, persoane din comunitățile rurale. Per total, statele membre au alocat peste 1 miliard de Euro pentru acest sector în perioada 2014- 2020 și mai multe state membre utilizează FSE pentru a stimula piața de investiții sociale. Exemple edificatoare în acest sens sunt Portugalia, prin intermediul Fondului pentru inovare socială, și Polonia, prin Fondul Național pentru Antreprenoriat Social.

La nivelul României, din punct de vedere conceptual, discuţia despre economia socială este de dată oarecum recentă, stimulată, în primul rând, de măsurile de promovare incluse în proiectele finanţate de către Fondul Social European, în special prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Discuţia privind generarea de venit de către organizaţiile cu scopuri sociale, pentru a susţine scopurile lor specifice, este mai veche şi este estimat că a început imediat după anul 2000. Atunci, perspectiva integrării europene a făcut ca donatorii internaţionalitradiţionali, publici sau privaţi, şi beneficiarii lor, în special cei care au dezvoltat servicii sociale, să îşi pună problema sustenabilităţii pe termen lung a acestor tipuri de activități.

România înregistrează un deficit serios faţă de media UE-25 în domeniul capacităţii de a furniza servicii sociale, de educaţieşi sănătate. De asemenea, România are un deficit serios în domeniul protecţiei mediului, mai ales în ceea ce priveşte colectarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilorşi administrarea ariilor protejate. Tot acest deficit ar trebui să fie privit ca o zonă firească şi necesară în care să fie susţinută dezvoltarea întreprinderilor sociale. În domeniul social, statul, la nivel central şi local, are o reţinere serioasă în a subcontracta partenerii neguvernamentali pentru furnizarea de servicii sociale şi de mediu. De asemenea, nu există pentru moment o strategie clară de a privi activităţile din domeniul protecţiei mediului ca potenţiale generatoare de resurse şi de creştere economică, situație care ar putea fi, de asemenea, îmbunătățită prin intermediul economiei sociale.

Toate aceste deficiențe întâlnite în plan socio-economic necesită o atenție crescută și pot fi diminuate sau combătute complet prin susținerea dezvoltării întreprinderilor sociale – Fondul European Social contribuie în acest sens prin măsuri dedicate atât înființării unor noi structuri, cât și cu măsuri pentru dezvoltarea întreprinderilor deja funcționale.

Cadrul legal național a fost instituit prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Acest act normativ defineşte economia socială ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţişi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. Legea menționată mai sus constituie cadrul pentru definirea unor concepte importante pentru acest domeniu, cele mai relevante fiind: întreprinderile sociale de inserție, marca socială (concept ce include și certificatul cu privire la statutul întreprinderii), mecanismele de finanțare ale întreprinderilor sociale.

Recrutarea grupului țintă reprezintă componenta cantitativa a activității de cooptare in proiect a persoanelor pentru care acesta a fost conceput, iar selecția reprezintă componenta calitativa de care depind toți indicatorii prognozați a fi realizați. Selecția nu poate fi eficienta fără o serie de repere clar determinate constituite sub forma unui set de criterii.

Activitățile desfășurate in cadrul proiectului, se vor desfasura astfel:

  • A1       Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale
  • A2.     Implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale si masuri de dezvoltare a domeniului economiei sociale
  • A3       Management de proiect

Scopul proiectului, asumat de către lider si partener este [obiectiv general]

OS1 – Informarea a 200 persoane privind initiativele derulate prin proiect si selectarea 104 membri ai grupului tinta

OS2 –  Acreditarea si derularea a 2 programe de formare cu specific social

OS3 – Selectarea a 21 planuri de afaceri ce vor fi finantate

OS4 – Infiintarea, demararea activitatii  si oferirea de sprijin si consiliere membrilor grupului tinta selectati

OS5 – Decontarea sumelor oferite ca grant pentru infiintarea firmelor cu specific social

OS6- Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 21 entitati infiintate si initiative de dezvoltare a economiei sociale in regiunile de implementare

OS7 – 4 Interventii pentru dezvoltarea economiei sociale si inovare sociala

OS8 –  36 luni de Management de proiect si activitati transversale

Asigurarea accesului la instruire antreprenorială

Susținerea antreprenoriatului va fi realizata, in primul rând, prin asigurarea accesului la instruire antreprenoriala. Multe start-up-uri eșuează tocmai din cauza erorilor originare de design, generate mai puțin de inadecvarea la piață a produsului si mai mult de proiectarea deficitara a fluxurilor de numerar, supraestimarea sau, dimpotrivă, subestimarea impactului produsului în piață (un start-up poate eșua nu numai pentru ca produsul sau nu are căutare pe piață ci și pentru ca nu poate livra suficient pentru acoperirea cererii), incapacitatea de a face fata succesului, ignorarea ciclului de viată al produsului ș.a.m.d. Instruirea antreprenoriala se adresează tocmai acestor puncte slabe si, prin deschiderea accesului la cursuri de antreprenoriat pentru persoanele din regiune, care aparțin grupului țintă al proiectului, potențialii antreprenori vor fi mai bine pregătiți să evite erorile de început. De asemenea, parcurgerea pregătirii antreprenoriale va avea ca efect instrumentalizarea si cultivarea intențiilor antreprenoriale, respectiv punerea la dispoziția cursanților a instrumentelor si noțiunilor care guvernează aceasta activitate precum si deschiderea apetitului membrilor grupului țintă spre antreprenoriat, inclusiv prin prezentarea unor modele de succes si de bune practici.

Asigurarea accesului la surse de finanțare

O alta provocare majora a antreprenoriatului in Romania o constituie accesul la surse de finanțare, cele mai afectate fiind chiar start-up-urile. Apetitul pentru risc al finanțatorilor clasici, respectiv băncile, este deosebit de scăzut in condițiile in care obțin randamente rezonabile prin plasarea fondurilor in datoria publica, prin achiziția de obligațiuni de stat. Nici bursa nu este soluție de finanțare, capitalizarea bursiera fiind oricum mica in Romania iar Bursa de valori București încă încearcă sa obțină statutul de piață emergenta. De asemenea, acțiunea fondurilor cu capital de risc pe teritoriul României este încă destul de scăzută iar preferitele acestui tip de investitori se orientează spre afaceri deja pornite, aflate in perioada de creștere si care promit un exit profitabil după o perioada de 3-5 ani. Nici zona de business angels nu este încă o alternativa capabila sa genereze o masa critica, având in vedere capitalul limitat pe care îl gestionează, precum si orientarea spre rate ale profitului cat mai mari. Proiectul se adresează in mod concret acestei provocări, având ca obiectiv specific asigurarea accesului la finanțare pentru 21 de antreprenori. Prin atingerea acestui obiectiv specific, 21 de entitati de economie sociala vor primi, odată cu finanțarea de minimis de maxim 100.000 de euro fiecare, șansa de a se dezvolta, de a genera locuri de munca in Regiunile de implementare, de a genera valoare adăugată in economia locala si, de asemenea, de a se constitui ca modele de bune practici pentru alte persoane care doresc sa pășească pe acest drum. De asemenea, prin proiect ne propunem sa deschidem accesul spre finanțare si celorlalți participanți la curs, care nu vor fi selectați pentru a primi finanțare din schema de minimis pusa la dispoziție. Astfel, in echipa de proiect sunt cuprinse persoane care, in functie de specificul activităților economice vizate de planurile de afaceri – microproductie, servicii, IT, industrii culturale si creative, etc – vor sprijini membrii grupului țintă care doresc sa își pregătească aplicații pentru alte tipuri de finanțatori gen crowd funding, seed, acceleratoare de afaceri sau business angels.

Aplicarea principiului echității

Accesul la cursuri si accesul la finanțare este gândit pentru a depăși punctele slabe ale principiului egalității. Astfel, egalitatea de șanse presupune accesul neîngrădit pe criterii de gen, naționalitate, rasa sau religie la resursele puse la dispoziție, in acest caz fiind de vorba de resurse de cunoaștere, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 respectiv cursurile de antreprenoriat, si financiare, respectiv sumele necesare pentru pornirea afacerilor. Principiul echitatii merge un pas mai departe si adauga nediscriminarii criterii prin care sunt sprijinite acele categorii de persoane pentru care exercitarea drepturilor si valorificarea sanselor este mai dificila strict pe baza principiului egalitatii de sanse. Astfel, in conformitate cu Metodologia de recrutare a grupului tinta, sunt rezervate locuri pentru femei (minim 40.61%) si de asemenea, este vizata o echilibrare regionala prin tinta stabilita de a avea cel putin unul dintre participantii la cursuri selectati in fiecare regiune vizata.

Grupul ţintă

Grupul ţintă al proiectului este format din 104 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în scopul creării de noi locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:.

În cadrul prezentului proiect, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

Categorii de grup țintă

Prin interventiile si actiunile sale, proiectul raspunde nevoilor specifice ale membrilor grupului tinta format din: Angajati inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta=55; Persoane din zonele rurale = 49.

Dintre acestia vor fi selectati 21 pentru a deveni antreprenori in economia sociala

Dintre cei selectati pentru a deveni antreprenori vor infiinta structuri de economie sociala 21 de persoane din mediu rural.

Beneficii pentru grupul țintă

Prin proiect se va stimula si incuraja spiritul antreprenorial si vor fi facuti primii pasi in dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in domeniul economiei sociale, pentru un numar de minim 104 persoane.

 Pe parcursul formarii, aceste persoane vor fi ajutate sa-si planifice afacerea si sa creeze planuri de afaceri competitive.

Cele mai sustenabile 21 de idei, vor primi sprijin financiar pentru punerea lor in practica, efectul imediat fiind crearea a minim 105 noi locuri de munca (minim 5 locuri de munca intr-o singura intreprindere).

Prin proiect, se ofera cadrul necesar ca toate planurile de afaceri sa fie competitive, astfel chiar daca numai o parte a acestora vor primi sprijin financiar direct, restul sa poata constitui instrumente de dezvoltare sau chiar de obtinere a altor finantari publice sau private de tip grant, credit, joint-venture, business angel, crowd funding, seed etc.

Beneficiile directe se concretizeaza in:

Metodologia de selectie a celor 21 de planuri de afaceri este un document separat si va fi distribuita fiecarui participant la instruire si facuta publica, impreuna cu acest document pe paginile de web ale partenerilor de proiect.

Identificarea grupului țintă

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă cu privire la activitățile proiectului se va face prin comunicate media, întâlniri directe si materiale de promovare tipărite.

Aceste metode de informare se vor concretiza in:

– 1 pagina web dedicata proiectului pe site-urile fiecarui partener;

– 1 conferinta de lansare a proiectului;

– 1 pagina Facebook a proiectului – pentru tintirea publicului tanar

– 1 cont LinkedIn al proiectului – pentru tintirea persoanelor angajate, care ar putea fi interesate de dezvoltarea pe directia antreprenoriala, precum si pentru tintirea multiplicatorilor de informatii relevanti

– 8 intalniri directe cu potentialii beneficiari (2/Regiune);

– flyere, pliante, si afise distribuite catre multiplicatorii relevanti de informatii (care vor include, pe langa informatii despre proiect, metodologia de selectie si recrutare a GT si metodologia de selectie a planurilor de afaceri) distribuite in fiecare judet din regiune cu ajutorul unor institutii si organizatii cum ar fi: Consiliile Judetene, Primariile oraselor din Regiuni, AJOFM din judetele regiunii, Universitati   structuri de sprijinire a afacerilor din Regiuni, etc.

Dintre aceste acţiuni, paginile web, pagina de Facebook si contul de LinkedIn vor fi active pe toata durata proiectului, urmand sa fie aprovizionate constant cu informatii despre proiect si despre rezultatele implemenatrii planurilor de afaceri, precum si despre antreprenoriat, in general, urmand sa functione ca agregatoare de informatii de gen.

Identificarea grupului țintă se realizează:

  1. Direct, prin contactarea de către posibilii beneficiari ca urmare a promovării, publicității și diseminării continue a proiectului, la sediile partenerilor sau la întâlnirile directe care vor avea loc în fiecare județ al regiunii.
  2. Indirect, prin transmiterea unui e-mail, de către posibilii beneficiari, la adresele de e-mail a partenerilor ( adrese care se vor regăsi în materialele publicitare).

În urma contactării, directe sau indirecte, se va crea o bază de date inițială, în care vor fi înscrise toate persoanele interesate cu condiția ca acestea să respecte minimum de cerințe privind criteriile de eligibilitate, prevăzute în Ghidul solicitantului.

Pentru a se înscrie în baza de date inițială, persoanele interesate trebuie să completeze un chestionar pe care-l vor depune direct la sediul partenerilor. Chestionarul se va regasi si on line pe site-urile partenerilor, pe pagina dedicată proiectului, pe care sunt încarcate atat formularele necesare cat si restul informațiilor considerate utile pentru derularea proiectului.

Formularul chestionarului reprezintă Anexa 2 la prezenta Metodologie.

Rolul chestionarului este de a identifica potentialii membri ai grupului tinta dar si de ai preselecta în functie optiunile acestora raportate la minimum de cerinte privind criteriile de eligibilitate. O persoana poate transmite un singur chestionar pentru înscrierea în baza de date. Daca vor fi transmise mai multe chestionare de catre aceeasi persoana (cu acelasi CNP), persoana respectiva va fi exclusa de la înscrierea în baza de date. In functie de raspunsurile la intrebarile chestionarului, pe baza analizei efectuate de catre cei experti grup tinta, cu privire la indeplinirea de catre respondent a cerintelor minime cu privire la eligibilitate, acesta va fi notificat prin e-mail daca a fost inscris in baza de date, totodata fiindu-i transmise si documentele de inscriere in grupul tinta, urmand ca dupa completare sa le transmita electronic scanate si semnate pe adresa de e-mail a Liderului de parteneriat. Documentele originalele de inscriere vor fi prezentate in momentul deschiderii sesiunilor de formare doar de catre membrii grupului tinta, selectati. Atât persoanele preselectate cât si cele respinse vor fi notificate cu privire la rezultatul preselectiei (înscrierea în baza de date / motivul respingerii).

Transmiterea chestionarului, de catre potentiali candidati, in vederea recrutarii in grupul tinta este obligatorie cu minim 5 zile inainte da data depunerii documentatiei necesare inscrierii in grupul tinta, in caz contrar recrutarea în grupul tinta nemaifiind posibila. Înscrierea în baza de date inițială este efectuată de catre expertii recrutare Grup Țintă în urma preselecției potențialilor membri ai grupului țintă.

Recrutarea

Recrutarea beneficiarilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. Recrutarea se va face, respectând categoriile de grup ținta menționate la punctul 2.1 de mai sus, fiind recrutate toate persoanele înscrise în baza de date inițială, urmare a preselecției.

Selecția

Perioada de inscriere in Grupul Ţintă va fi limitata in timp, conform graficului asumat pentru implementarea proiectului.

Astfel chiar daca o persoana a fost inclusa in baza de date prin completarea chestionarului initial, dar nu a transmis in termen documentele de inscriere in GT, aceasta nu va fi selectata in GT.

Toate actiunile si mijloacele de informare cu privire la activitatile proiectului si mentionate anterior la punctul 2.3 vor mentiona termenele limita de inscriere.

Prin proiect vor fi selectate 104 de persoane care sa participe la cursurile de formare. Baza de date initiala, va cuprinde minim 104 potentiali beneficiari.

Selecția finală a grupului țintă se face pe baza documentației necesare înscrierii în Grupul Țintă, mai jos prezentată, documentație care va fi transmisă pe e-mail (în format PDF), în prealabil, toate documentele fiind semnate și scanate. Selecția finală a grupului țintă se face de catre expertii grup țintă printr-o verificare administrativa a documentelor transmise de potențialii membri ai grupului țintă și o verificarea a eligibilității solicitantului. Verificarea se va face în baza unei liste de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii (Anexa 1), care va cuprinde toate cerințele precizate în Orientari Generale, Ghidul specific și anexele acestuia. Selecția Grupului Țintă are la bază „Regula primul venit, primul servit” cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate, mai sus prezentate. Primele 104 persoane care respecta toate conditiile de eligibilitate ale grupului tinta, atat ca si categorie, cat si ca structura, vor fi înscrise in grupul tinta în ordinea depunerii documentației necesare înscrierii în grupul țintă si vor participa la activitatile de formare antreprenoriala.

Pachetul de documente necesar inscrierii in grupul tinta va contine obligatoriu:

• Scrisoare de intentie tiparita, semnată, întocmită conform Modelului cuprins în Anexa 3;

• CV in format Europass, in original, semnat de catre titular pe fiecare pagină (Anexa 4);

• Formular Inscriere la activitatile proiectului in nume propriu, semnat (Anexa 5);

• Formular POCU de inscriere in grupul tinta, completat integral, semnat (Anexa 6);

• Declarație privind apartenenta la categorii de grup tinta eligibile, semnată (Anexa 7) și eventuale documente justificative, semnate (carnet de șomer, adeverință de la locul de muncă, adeverință pentru tinerii cu vârsta 18-24 ani că sunt cuprinși într-o formă de învățământ sau că lucrează, etc);

• Acord privind prelucrarea datelor personale, semnat (Anexa 8);

• Copie dupa CI/BI, conform cu originalul, semnata;

• Copii certificat de naștere, certificat de căsătorie (daca este cazul), ultima diploma de studii, semnate (minim invatamant minim obligatoriu pentru participarea la programul de formare).

Recrutarea si selectia grupului tinta se desfasoara pe o perioada de 3 luni.

Lista finala a grupului tinta va fi afisata pe site-ul Liderului de parteneriat. Pentru înregistrarea grupului tinta, se va deschide un registru unic de catre titularul contractului de finanțare, înscrierea făcându-se în ordine cronologică în funcție de data transmiterii pe e-mail sau prin depunere directa la sediul partenerilor. Informarea publicului, recrutarea și selecția grupului țintă se desfășoară pe o perioadă de maxim 3 luni.

Masuri pentru asigurarea atingerii valorii minime a indicatorului grup tinta

Experienta de pana acum, atat a liderului de proiect, cat si a partenerului, arata faptul ca, in constituirea concreta a grupului tinta in proiect, prin selectarea participantilor care isi exprima disponibilitatea de implicare din categoriile definite anterior ca sursa pentru recrutare, apar o serie de riscuri care pot pune sub semnul intrebarii finalizarea proiectului cu atingerea integrala a obiectivelor asumate.

Aceste riscuri pot fi definite dupa cum urmeaza:

• abandonarea parcursului de formare antreprenoriala inainte de finalizarea cursurilor. Pentru atenuarea acestui risc avem in vedere stabilirea unei relatii cat mai apropiate cu cursantii astfel incat sa identificam din timp si sa prevenim riscul de abandon, construirea intrun format cat mai atractiv si interactiv a cursului, sprijinirea pentru acces la finantare si a celor care vor elabora planuri de afaceri care nu vor primii finantare prin proiect, constituirea de liste de rezerva pentru ocuparea rapida a locurilor lasate libere de cei care nu mai pot continua.

• parcurgerea formarii fara elaborarea planului de afaceri si acordarea atestatului. Pentru atenuarea acestui risc, partenerii din proiect, pe baza listelor de rezerva, isi construiesc capacitatea de a organiza noi grupe de cursanti, in interiorul calendarului alocat pentru aceasta etapa.

• dificultati in respectarea structurii efective a cursantilor, asa cum este prezentata in aceasta metodologie. Pentru atingerea indicatorilor previzionati in proiect, in situatia in care au fost de exemplu intre primele 104 persoane inscrise, 100 sunt barbati si doar 4 de femei (nu se respecta structura de gen a GT în care sunt cuprinse femei în proporție de minim 40.61%), ultimii 36 beneficiari de sex masculin care au trimis completate documentele de inscriere, vor fi trecuti pe lista de rezerva si vor fi recrutate in GT, urmatoarele 36 cereri transmise de beneficiari de gen feminin, chiar daca au fost transmise ulterior celor 36 trecute in lista de rezerva. La fel se va proceda si pentru respectarea structurii GT in functie de localizarea in Regiuni.

Contestații

In caz de contestatii privind aplicarea procedurii de recrutare, selectie si inregistrare in grupul tinta al proiectului, acestea se vor putea depune in original sau transmite prin posta ori email, la sediul titularului contractului de finantare, in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii rezultatelor privind recrutarea grupului tinta. Acestea vor fi analizate de catre o comisie condusă de managerul de proiect. Termenul de solutionare a contestatiei si transmiterii raspunsului va fi de 3 zile lucratoare.

Listă anexe